x 

A kosár üres

Szolgáltatási feltételekVincentka Webáruház
Nincs kép beállítva

A jelen ÁSZF tartalmazza a Vincentka.hu webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:

http://www.vincentka.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

 • Cégnév: VALDENTAX KFT.
 • Székhely címe: 5600 Békéscsaba Mester utca 19/1.
 • Cégjegyzékszám: 04-09-009451
 • Nyilvántartást vezető cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
 • Statisztikai számjel: 14958827-8559-113-04.
 • Adószám: 14958827-2-04
 • Bankszámlaszám : 10402609-50526667-80741001
 • Telefon: +36 66 456-971
 • Mobil: +36 20 220-9172
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. Regisztráció
 2. A megrendelés összeállítása
 3. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése
 4. A megrendelés elküldése
 5. A megrendelés visszaigazolása
 6. Az adásvételi szerződés létrejötte:

  1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

  A termék lényeges tulajdonságai

  A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

  Árak

  A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és nem tartalmazzák a házhoz szállítás költségeit.

  Kiszállítás, személyes átvétel

  1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
  4. Lehetséges fizetési módok

   Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

   Elállási jog

   Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

   Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 5600 Békéscsaba, Mester utca 19/1, Fax: (66) 456-971, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

   Az elállás/felmondás joghatásai.

   Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

   Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli

   Elállási nyilatkozatminta

   Címzett: VALDENTAX Kft 5600, Békéscsaba Mester utca 19/1.
   Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
   Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
   A fogyasztó(k) neve:
   A fogyasztó(k) címe:
   A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
   Kelt

   A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

   1. Kellékszavatosság

   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Ön a VALDENTAX Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
   Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
   Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
   Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
   Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   2. Termékszavatosság

   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
   Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
   Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
   Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   3. Jótállás

   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
   Hibás teljesítés esetén szerződés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
   A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

   Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

   1. Személyes bejelentés

   A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (5600 Békéscsaba, Mester utca 19/1). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

   • a vásárló nevét, címét,
   • a termék megnevezését, vételárát,
   • a vásárlás időpontját,
   • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
   • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
   • a kifogás rendezésének módját.

   Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

   2. Írásban történő bejelentés

   A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

  5. a vásárló nevét, címét,
  6. a termék megnevezését, vételárát,
  7. a vásárlás időpontját,
  8. a hiba bejelentésének időpontját,
  9. a hiba leírását,
  10. a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Rólunk
Kapcsolat